Algemene Voorwaarden

1. Identificatie 

Lock Control BVBA
Kouterbaan 63
1840 Londerzeel
BE 0681.642.160
info@lockcontrol.be

+32 52 / 57 43 02

 

2. Toepasselijkheid

De webwinkel van Lock Control, een BVBA met maatschappelijke zetel te Londerzeel (België), Kouterbaan 63, BTW BE 0681 642 160, (hierna ‘de verkoper’) biedt haar klanten de mogelijkheid om online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij de verkoper via de webwinkel. De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. 

3. Definities

“klant”: elke btw-plichtige natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling plaatst via de webshop van Lock Control BVBA en die handelt voor doeleinden binnen zijn handels-, bedrijfsambachts- of beroepsactiviteit;

“Overmacht”: oorlog, staking of lockout, politieke of sociale of economische onrusten, uitzonderlijke schaarste van grondstoffen of koopwaar, weersomstandigheden, brand, natuur- en of andere rampen.

4. Overeenkomst

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment online aan te kopen. De klant zal na elke aankoop via de webshop een email ontvangen met de samenvatting van de bestelling en de algemene voorwaarden in PDF-formaat.. Een overeenkomst komt slechts tot stand na orderbevestiging van Lock Control BVBA.

5. Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.
De bijhorende foto is illustratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

6. Eigendom

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant de exclusieve eigendom van de verkoper. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de verkoper te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

7. Klachten en aansprakelijkheid van Lock Control BVBA

Voorzover de aanvaarding van de levering niet uitdrukkelijk zou zijn geschied, moeten de klachten betreffende de conformiteit van de geleverde goederen op straffe van verval aangetekend en gemotiveerd gebeuren binnen zeven werkdagen na levering en in elk geval vóór ingebruikname van de goederen. In elk geval is de aansprakelijkheid van Lock Control BVBA beperkt tot de vervanging van niet-conforme goederen.

 

8. Levering 

De aangeduide leveringstermijnen zijn indicatief

Alle goederen worden geleverd op het door de klant opgegeven adres.

Weigert de klant ten laatste op de leveringsdatum het goed in ontvangst te nemen of maakt de klant de levering door Lock Control BVBA onmogelijk, dan is Lock Control BVBA na een aangetekende ingebrekestelling gerechtigd om de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging te schorsen of te ontbinden, behoudens in geval van overmacht. In dat geval is Lock control BVBA gerechtigd op een schadevergoeding die forfaitair wordt vastgelegd op 25% van de prijs, excl. BTW, onverminderd het recht van Lock Control BVBA om de meerdere schade te bewijzen.

Ingeval de leveringstermijn met meer dan twee maanden wordt overschreden, is de klant na een aangetekende ingebrekestelling gerechtigd op een forfaitaire vergoeding van 0,15% van de prijs per week vertraging. Wordt de leveringstermijn met meer dan drie maanden overschreden, dan is de klant na een aangetekende ingebrekestelling gerechtigd om de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging te ontbinden. In dat geval is de klant gerechtigd op een schadevergoeding die forfaitair wordt vastgelegd op 25% van de prijs, excl. BTW, onverminderd het recht van de klant om de meerdere schade te bewijzen. Deze bepaling is niet van toepassing wanneer Lock Control BVBA de leveringstermijn niet kan nalezen wegens “overmacht”. In dat geval verbindt Lock Control BVBA zich er wel toe om de klant in kennis te stellen van “overmacht”.

9. Overmacht

In geval van “overmacht”, zelfs wanneer zij niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid van uitvoering leidt, is Lock Control BVBA van rechtswege gemachtigd haar verbintenissen op te schorten of eenzijdig te annuleren, na de klant daarvan te hebben verwittigd. In dat geval kan Lock Control niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

10. Betaling

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
*Via kredietkaart
*Via bankkaart
*Via Paypal

11. Privacy

De verkoper verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

 

Verwerkingsdoeleinden
De verkoper verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). 

 

Rechtsgrond van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. ((a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting en (f) noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

 

Overmaken aan derden
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen deze nooit verhuren of verkopen aan derden. Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met de verkoper verbonden zijn. De verkoper garandeert dat deze ontvangers de nodige technische & organisatorische maatregelen zullen nemen, ter bescherming van de persoonsgegevens. 

 

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaarde gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). 

 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van de persoonsgegevens
De klant heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: Kouterbaan 63, 1840 Londerzeel of via mail naar info@lockcontrol.be. 

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om: zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@lockcontrol.be.

 

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

Vragen & klachten
Indien de klant vragen heeft over het privacystatement, kan hij de verkoper contacteren op +32 52 57 43 02 of via mail: info@lockcontrol.be.

12. Cookies

De verkoper maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij uw bestelling alsnog kunnen invoeren.
De verkoper houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de website in welke mate bezocht worden. 

13. Intellectuele eigendom

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Lock Control BVBA of rechthoudende derden.

14. Diverse bepalingen 

Indien mocht blijken dat één of meerdere bedingen geheel of gedeeltelijk niet tegenover de klant kunnen ingeroepen worden, blijven de overige bepalingen van de overeenkomst onverminderd bestaan.

 

15. Toepasselijk recht & bevoegde rechtbanken 

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

 

 

Inloggen of Registreren

Geregistreerde gebruikers